محل تبلیغات شما
هُوَالله سُبحانَهُ وَ تَعالی » سؤال : در صورت وجود توافقنامه داوری ، چنانچه یکی از طرفین ظرف مهلت مقرر در ماده 459 قانون آئین دادرسی مدنی از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ، داور خود را معرفی ننماید و ذینفع جهت تعیین داور به دادگاه صالح مراجعه کند ، لیکن ، طرف مذکور متعاقباً و پس از انقضاء مدت مندرج در ماده فوق داور خود را تعیین و معرفی نماید ، تکلیف چیست ؟ پاسخ : به اعتقاد این جانب ، نظر به اینکه قانون آئین دادرسی مدنی قانونی امری و در راستای اجرای نظم عمومی است

دنیا ، شعری از محمدمحمدی ( مدیر وبلاگ )

مزایده ی مال مشاع توقیف شده از محکومٌ علیه

مراحل اجرای مزایده ی اموال محکومٌ علیه

، ,داور ,تعیین ,ماده ,مدنی ,معرفی ,دادرسی مدنی ,قانون آئین ,داور خود ,خود را ,تعیین داور

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

★Welcome★ روستای جوین سمنان عکس ببین تولید ملی